Nguy¿N Minh Ti¿N

M¿c l¿c пi T¿ng Kinh Ti¿ng Vi¿t

Philosophy & Religion
0 Ratings
Want to Read
Reading
Read
INFO
MOJOS
REVIEWS
SUMMARY
Ti¿n trình Vi¿t d¿ch Kinh di¿n dã tr¿i qua hon n¿a th¿ k¿, nhung cho d¿n nay chúng ta v¿n chua có b¿t k¿ m¿t công trình th¿ng kê d¿y d¿ nào v¿ các b¿n kinh du¿c Vi¿t d¿ch. Ðây là thi¿u sót r¿t l¿n trong th¿c t¿ và trong ch¿ng m¿c nào dó dã ¿nh hu¿ng không nh¿ d¿n vi¿c hoàn thành пi t¿ng Kinh Ti¿ng Vi¿t nhu mong u¿c c¿a t¿t c¿ nh¿ng ngu¿i con Ph¿t. Tru¿c h¿t, do không có m¿t ngu¿n tham kh¿o d¿y d¿ v¿ các b¿n kinh Vi¿t d¿ch, không ít d¿ch gi¿ dã chuy¿n d¿ch trùng l¿p nh¿ng b¿n kinh dã d¿ch r¿i mà không có lý do rõ r¿t, ch¿ don gi¿n là do thi¿u thông tin. Vi¿c có nhi¿u b¿n d¿ch t¿ m¿t nguyên b¿n có th¿ xem là chuy¿n bình thu¿ng, th¿m chí còn có th¿ giúp ngu¿i d¿c hi¿u sâu hon b¿n kinh t¿ nhi¿u góc d¿ khác nhau. Tuy nhiên, n¿u d¿ch gi¿ quy¿t d¿nh d¿ch m¿t b¿n kinh mà ngu¿i khác dã chuy¿n d¿ch, di¿u dó có nghia là v¿ ¿y dã có s¿ cân nh¿c và tin ch¿c r¿ng d¿ch ph¿m c¿a mình có th¿ dóng góp thêm nh¿ng giá tr¿ m¿i. Ngu¿c l¿i, vi¿c chuy¿n d¿ch trùng l¿p ch¿ vì không bi¿t d¿n b¿n d¿ch c¿a ngu¿i khác l¿i là m¿t vi¿c không có ý nghia tích c¿c l¿m, nh¿t là trong hi¿n tr¿ng v¿n còn quá nhi¿u b¿n kinh chua du¿c d¿ch. M¿t khác, cung do không có thông tin c¿ th¿ v¿ ti¿n trình chuy¿n d¿ch kinh di¿n, các d¿ch gi¿ thu¿ng quy¿t d¿nh ch¿n d¿ch m¿t b¿n kinh nào dó ch¿ hoàn toàn d¿a theo s¿ c¿m nh¿n ch¿ quan c¿a mình, thay vì nhìn rõ du¿c toàn c¿nh tru¿c khi quy¿t d¿nh kh¿i s¿ m¿t công trình d¿ch thu¿t. Hon th¿ n¿a, thông tin c¿ th¿ v¿ ti¿n trình chuy¿n d¿ch không ch¿ có ý nghia l¿n lao và quan tr¿ng d¿i v¿i nh¿ng ngu¿i làm công vi¿c nghiên c¿u, d¿ch thu¿t kinh di¿n, mà ngay c¿ d¿i v¿i d¿i chúng Ph¿t t¿ nói chung, dây cung là di¿u h¿t s¿c c¿n thi¿t. V¿i m¿t b¿n m¿c l¿c kinh di¿n d¿y d¿, ngu¿i Ph¿t t¿ s¿ d¿ dàng hon r¿t nhi¿u trong vi¿c ch¿n l¿a, h¿c h¿i, nghiên c¿u và v¿n d¿ng nh¿ng b¿n kinh thích h¿p vào s¿ tu t¿p.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2018
TYPE
Paperback
ISBN
9781986401531
LANGUAGE
Vietnamese
PAGES
698
KEYWORDS
MOJOS
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!