Sign UpSign In
Android
iPhone
!
Ngu¿n chân l¿ th¿t
Nguyên Minh

Ngu¿n chân l¿ th¿t

Philosophy & Religion
!
0 Ratings
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Nhu m¿t ngu¿n nu¿c ch¿y ra muôn dòng nu¿c, n¿u ngu¿n nu¿c ¿y b¿ nhi¿m b¿n, m¿i dòng nu¿c cung d¿u ô nhi¿m không dùng du¿c. N¿u ngu¿n nu¿c du¿c gi¿ cho trong s¿ch, thanh khi¿t, thì m¿i dòng nu¿c t¿ dó ch¿y ra d¿u s¿ là nh¿ng dòng nu¿c trong tr¿o, mát lành. Cung v¿y, vi¿c gìn gi¿ m¿t tâm th¿c trong sáng, hi¿n thi¿n chính là c¿i ngu¿n chân th¿t d¿ t¿ dó kh¿i sinh h¿t th¿y m¿i vi¿c lành, và ngu¿c l¿i thì tâm ô nhi¿m s¿ là c¿i ngu¿n kh¿i sinh muôn vi¿c x¿u ác. Xu¿t phát t¿ nh¿ng nh¿n xét nhu trên, có th¿ th¿y r¿ng m¿i tu duy l¿p lu¿n trong ph¿m vi khái ni¿m c¿a chúng ta d¿u là tuong d¿i, không h¿ t¿n t¿i b¿t k¿ m¿t giá tr¿ tuy¿t d¿i duy nh¿t b¿t bi¿n nào. Vì th¿, khi ta có s¿ tu du¿ng d¿ vun b¿i gìn gi¿ m¿t c¿i ngu¿n b¿n tâm chân th¿t thì m¿i lý l¿ cung theo dó mà tr¿ nên thu¿n h¿p, dúng th¿t. Ngu¿c l¿i, khi xu¿t phát t¿ m¿t tâm th¿c x¿u ác, nhi¿m ô thì m¿i lý l¿ dù có van hoa uyên bác d¿n dâu ch¿c ch¿n cung ch¿ là nh¿ng l¿p lu¿n ng¿y bi¿n, du¿c dùng d¿ l¿p li¿m che d¿y cho nh¿ng ý d¿ v¿n kh¿i sinh t¿ tham lam, sân h¿n và si mê. "Ngu¿n chân l¿ th¿t" du¿c vi¿t ra t¿ tâm nguy¿n chia s¿ m¿t vài kinh nghi¿m nh¿n th¿c nh¿ nhoi trong vi¿c áp d¿ng nh¿ng l¿i d¿y c¿a d¿c Ph¿t vào s¿ tu tâm du¿ng tánh, và xem dó nhu là c¿i ngu¿n chân th¿t nh¿t d¿ kh¿i sinh m¿i thi¿n h¿nh. Trong ý nghia dó, chúng ta s¿ không di sâu vào s¿ bi¿n gi¿i dúng-sai, ph¿i-trái... mà s¿ soi r¿i vào t¿n c¿i ngu¿n kh¿i sinh c¿a t¿t c¿ m¿i quan di¿m, nh¿n th¿c b¿ng ánh sáng c¿a nh¿ng l¿i Ph¿t d¿y d¿ th¿y du¿c nh¿ng gì b¿n thân ta c¿n ph¿i nh¿n hi¿u và th¿c hành. T¿ dó, ta s¿ nh¿n ra m¿t s¿ th¿t r¿t thu¿ng g¿p là, ngay c¿ khi ta v¿n d¿ng nh¿ng l¿i Ph¿t d¿y nhung v¿i m¿t tâm th¿c không chân chánh, không trong sáng, thì chính nh¿ng l¿i d¿y dó s¿ r¿t d¿ có nguy co b¿ nh¿n hi¿u và v¿n d¿ng hoàn toàn sai l¿ch, tr¿ thành lý l¿ ng¿y bi¿n cho nh¿ng hành vi, tu tu¿ng và l¿i nói sai l¿m c¿a chúng ta. "Ngu¿n chân l¿ th¿t" s¿ bàn d¿n m¿t s¿ nh¿ng nh¿n th¿c co b¿n và quen thu¿c nh¿t v¿i m¿i ngu¿i Ph¿t t¿, nhung cung chính là nh¿ng v¿n d¿ thu¿ng d¿ b¿ nh¿n hi¿u sai l

BOOK DETAILS

EDITION
© 2018
TYPE
Paperback
ISBN
9781986404129
LANGUAGE
Vietnamese
PAGES
128
KEYWORDS
MOJOS
!
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
!
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!

mojoreads

log.os GmbH & Co. KG

Dudenstraße 10

10965 Berlin


log.os India Private Limited

301, CScape Building, Pandurangapuram, HPCL Colony

Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530003, India.

+91-6302521306 | content-india@mojoreads.com


© 2019 mojoreads