mojoreads
Community
Przewodnik po zmianach przepisow 2016/2017 dla sektora publicznego

Przewodnik po zmianach przepisow 2016/2017 dla sektora publicznego

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Komplet informacji o zmianach przepisow z zakresu rachunkowosci, sprawozdawczosci i klasyfikacji budzetowej, finansow publicznych, podatkow, samorzadow, oswiaty, pomocy spolecznej, zamowien publicznych, prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, znowelizowanych na przelomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostaly zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisow istotnych dla rozliczen jednostek sektora finansow publicznych. Zmiany przepisow zostaly przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie tresci przepisu przed i po nowelizacji wyjasnienia i komentarze ekspertow do kazdego zmienionego przepisu W Przewodniku zostaly ujete nastepujace przepisy: RACHUNKOWOSC, SPRAWOZDAWCZOSC, KLASYFIKACJA BUDZETOWA Ustawa o rachunkowosci Rozporzadzenie w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Rozporzadzenie w sprawie sprawozdawczosci budzetowej Rozporzadzenie w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych FINANSE PUBLICZNE Ustawa o finansach publicznych OSWIATA Karta Nauczyciela Ustawa o systemie oswiaty Ustawa o systemie informacji oswiatowej Prawo o szkolnictwie wyzszym Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej POMOC SPOLECZNA Ustawa o pomocy spolecznej Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej SAMORZADY Ustawa o samorzadzie gminnym Ustawa o samorzadzie powiatowym Ustawa o samorzadzie wojewodztwa Ustawa o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub uslugi Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Ustawa o efektywnosci energetycznej Ustawa o odnawialnych zrodlach energii POSTlPOWANIE ADMINISTRACYJNE Kodeks postepowania administracyjnego Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji PODATKI Ordynacja podatkowa Ustawa o ewidencji podatnikow i platnikow Ustawa o VAT Podatek dochodowy od osob prawnych Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Podatki i oplaty lokalne Podatek rolny Podatek lesny Ustawa o administracji podatkowej Ustawa o kontroli skarbowej Kodeks karny skarbowy Ustawa o oplacie skarbowej ZAMOWIENIA PUBLICZNE Prawo zamowien publicznych PRAWO PRACY Kodeks pracy Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o PIP Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prace Rozporzadzenie o minimalnym wynagrodzeniu za prace w 2017 r. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych Ustawa o pracownikach samorzadowych Ustawa o pracownikach urzedow panstwowych Ustawa o sluzbie cywilnej Ustawa o wynagradzaniu osob kierujacych niektorymi podmiotami prawnymi Ustawa o ZFSS UBEZPIECZENIA SPOLECZNE Ustawa o systemie ubezpieczen spolecznych Ustawa o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych Ustawa o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych Ustawa o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa Ustawa o emeryturach i rentach Rozporzadzenie w sprawie szczegolnych zasad ustalania skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ustawa zasilkowa Ustawa emerytalna Ustawa o swiadczeniach rodzinnych
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
01.01.2017
TYPE
Paperback
ISBN
9788374409605
LANGUAGE
Polish
PAGES
486
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook