Artur Zimny

Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju spoleczno-gospodarczego w Polsce

HistoryBusiness ManagementEducation
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
W monografii podjeta zostala proba okreslenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju spoleczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rezultaty przeprowadzonych analiz, opartych na wskaznikach statystycznych, opiniach respondentow oraz strategiach rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego, uzupelnione obserwacjami i doswiadczeniami zdobytymi przez autora w ciagu blisko 20 lat funkcjonowania w publicznej uczelni zawodowej, pozwolily na opracowanie spodziewanych i pozadanych modeli funkcjonowania omawianych szkol wyzszych, zmierzajacych do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatow i podregionow, na terenie ktorych sa zlokalizowane. Skoncentrowanie uwagi na wspolpracy publicznych uczelni zawodowych z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz budowaniu partnerskich relacji z roznymi podmiotami, opartych na zaangazowaniu i wzajemnym zaufaniu, a w konsekwencji umiejscowienie prowadzonych rozwazan w kontekscie trzech teorii wpisujacych sie w aktualna dyskusje nad rozwojem, a mianowicie: teorii instytucji (nowej ekonomii instytucjonalnej), teorii kapitalu spolecznego oraz teorii regionu uczacego sie, mialo na celu ograniczenie luki w polskiej literaturze ekonomicznej, w ktorej wplyw szkolnictwa wyzszego na procesy rozwojowe jest rozpatrywany przede wszystkim przez pryzmat teorii kapitalu ludzkiego. Praca, wpisujac sie w nurt badan nad rozwojem spoleczno-gospodarczym, jest proba wzbogacenia dorobku nauk ekonomicznych o zagadnienia dotyczace roli publicznego wyzszego szkolnictwa zawodowego w kreowaniu procesow rozwojowych poza metropoliami oraz na obszarach, ktore mozna by okreslic mianem obszarow problemowych. Rezultaty badan empirycznych i rozwazan o charakterze koncepcyjnym moga byc przydatne dla osob zarzadzajacych publicznymi uczelniami zawodowymi oraz podmiotow wspolpracujacych z tymi uczelniami. Warto podkreslic, ze problematyka pracy wpisuje sie w prowadzona obecnie szeroka dyskusje nad zmianami w polskim systemie szkolnictwa wyzszego.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2017
TYPE
Paperback
ISBN
9788375569759
LANGUAGE
Polish
PAGES
410
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!